Intelligent Cleantech Enegy: Consultancy, Design, Manufacture, Installation, Service
GRAINIS LTD BULGARIA - OXY-HYDROGEN WATER-FUELED POWER PLANTS

OXYHYDROGEN / HHO GAS GENERATORS

ННО ГЕНЕРАТОРИ

HHO-GENs

БЪЛГАРСКИ :

Предлагаме доставка на Оксиводородни (ННО) газ-генератори за монтаж на автомобили, камиони и други превозни средства и мобилна/стационарна механизация.
Произвежданият от генераторите оксиводороден газ се смесва с дизеловото гориво, бензина, метана или пропан-бутана.
Съдържащият се в газовата смес Водород, освен че внася енергия директно в горивната смес, в същото време стимулира горенето в двигателя. Той изгаря по-бързо от въглеводородното гориво, защото размерът на неговия атом е много по-малък, поради което влиза в горивна реакция с много по-голяма скорост, има по-ниска енергия на активация и осъществява повече на брой междумолекулни сблъсъци от тежките молекули на традиционното гориво.
Използването на смес между традиционни въглеводородни горива и водород предлага значителна редукция на вредните емисии. Също така, водородът има 4 пъти по-висока калоричност на изгаряне от метана. Благодарение на тези свойства, при употребата на ННО-генераторите се реализира до 80% икономия на гориво и до три пъти по-дълъг пробег от обичайния.

ENGLISH :
We offer Oxy-Hudrogen (HHO) Gas Generators delivery, for installing on-board Cars, Trucks, etc. Vehicles and Mobile/Stationery Machinery.
Oxy-hydrogen / HHO gas produced by the Generators is being mixed with the Diesel Fuel, Gasoline, Methane or LPG, thus contributing to the fuel mixture's total burnout, due to the smaller size of the Hydrogen's atom, which penetrates better into the fuel mixture's volume.  Additionally, Hydrogen is 4 times more calorific than the Methane.
Thanks to these facts, an Economy of up to 80% and three times longer mileage is released while using HHO gens.

HHO-GENs
HHO-GENs
HHO-GENs
HHO-GENs
HHO-GENs
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg