Intelligent Cleantech Enegy: Consultancy, Design, Manufacture, Installation, Service
GRAINIS LTD BULGARIA - OXY-HYDROGEN WATER-FUELED POWER PLANTS
ГРЕЙНИС ООД, София, бул. Ген. Тотлебен 5, grainis@abv.bg ,  gsm: 0899171570  https://solargas.alle.bg
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
Грейнис ООД ,работи по проекти за евтин добив на водород и водород-хибридни горими газове от 2005 год. 
Предлага проучване, проектиране и изработка на автономни Електро- и Топлоцентрали (ТЕЦ) с мощност от 10kW до 100 000kW, с източници на енергия :
- Водород и Водород-Хибридни Газове - SOH, MOH, получени чрез Високоефективна Електролиза на Дестилирана Вода,
- Енергия от слънце и вятър,
- Геотермална енергия,
- Гравитация, Атмосферно Налягане,
- MIST - технология, и др.

Също така предлагаме изработка или доставка на :

- Парни Турбини, Парни Двигатели и Парни Котли / Парогенератори,
с различна мощност и приложение.
- Оксиводородни Инсинератори за свръх-високотемпературно (2500гр.С) унищожаване на Отпадъци,
- Инсталации за добив на евтини Въглеводородни горива като Дизел, Метан, Етанол, Метанол, Бензин, Диметил-Етер и др., на принципа на Реактор на Фишер-Тропш (Fischer-Tropsch Cycle), комбиниран с наша SOH-ТЕЦ.
- Инсталации за нагряване, изпаряване, пречистване, дестилация, обезсоляване, изпомпване на вода. 

* Оксиводородната / SOH Когенерационна Инсталация представлява ефективен и перспективен съвременен вариант за добив на евтина, 100% чиста и възобновяема енергия.
За разлика от соларните и вятърни технологии, тя е мобилна, производството на енергия е "по заявка", денонощно, когато и колкото е необходимо, не се влияе и не зависи от природните стихии, не заема обширна полезна земна площ, не въздейства на екосистемите, поддръжката й е елементарна, и експлоатационният ѝ живот е неограничен. Цената на киловат инсталирана мощност е без конкуренция, а на киловатчас произведена енергия,  клони към нула.

Инсталацията представлява комбинация от :

1. Оксиводороден (SOH) Газ-Генератор,
2. Високотемпературен Горивно-Парогенераторен Блок и
3. Високоефективна Парна Турбина 50-1000 kW (Technopa) или Парен Двигател
- 3-100 kW  (на снимките).

Единственото "гориво" ползвано в процеса, е вода. Разход : 500 мл/кВтч. (Може да се рециклира до 100%)
Единственият отпаден продукт
е също вода.
100% екологично чист и енерго-възобновяем процес, 0% въглеродни или др. вредни емисии.
Почти всички компоненти на централата са разработени отдавна и работят успешно на хиляди места по света, в продължение на десетки години.
Производители на Оксиводородни Газ-Генератори :          Производители на малки Парни Турбини :   
B.E.S.T Korea - Корея,                                                              Technopa GmbH - Aвстрия  
Oweld - Италия / САЩ,                                                              Zibo-Sangte - Китай
Epoch - Тайван                                                                           Mizun - Индия
Arizona Hydrogen Manufacturing - САЩ,                                       
Eagle-Research - САЩ,
ЗАО ВЭМЗ - Русия,
Kingkar, SoFine, Okay, Golden-Saqi, MaoAn, Santi - Китай
HHO-Bulgaria и др.

SOH-генераторите произвеждат 1860л ННО-газ от 1 л вода.
Разходът на ел.енергия за протичане на електролизния процес и добив на газ от горепосочените генератори е от 3 до 4 Wh/L SOH.
Има нови разработки с разход и под 1 Wh/L.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦИКЪЛ на ОКСИВОДОРОДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ :

Газ-генератора произвежда горими хибридни стехиометрични газови смеси със сходен състав и свойства, наричани Стехиометрична Кислородно-Водородна (SOH) Газова Композиция, или най-общо Оксиводороден Газ, чрез Модифицирана Електролиза на Дестилирана Вода. 
Също така се срещат названия като Газ на Браун (Brown's Gas), Браунгаз, ННО, Watergas, WaterFuel, и др. на подобни газове.
Уникално свойство на ННО-газът
е да развива свръхвисоки температури (над 5500 гр.С) при нагряване на някои керамични материали (UHTC), като Циркониев Диоксид - Zro2, Танталово-Хафниев Карбид - Ta4HfC5 и др., което е невъзможно да се постигне с никой друг газ. В същото време, собствената температура на пламъка на SOH е уникално ниска - само 140 гр.С, което позволява дюзата на горелката да се държи дори с голи ръце.
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
Peter Crunk's 36-microflame HHO Burner
БЪЛГАРСКИ
Произведеният газ изгаря чрез горелки във високотемпературен Горивен Блок, като нагрява термоелементи от високотопима керамика (метални карбиди и окиси, използвани в космическите технологии) до над 5500 гр.С. Получената топлина се разпределя равномерно посредством система от свръхтоплопроводими елементи, и редуцира до 10 пъти по-ниска температура - около 500 гр.С, като нагрява и изпарява вода в тръбен Парогенератор
След като нагрее тръбите с вода на Парогенератора, потокът от прегрята пара, генериран от горивния блок, може да премине и през система от Термоелектрични Модули на Зеебек (Seebeck TEG modules), производство на Kryotherm-Russia, TegTec - Canada, Thermonamic-China и др., като генерира допълнителна електрическа енергия, която може да се използва за захранване на електролизните клетки на Оксиводородния Генератор. За целта може да се използва също и допълнителен правотоков алтернатор, работещ в паралел с основния. По този начин процесът на добив на енергия се извършва автономно (с изключение на необходимото "гориво" - Дестилирана вода), и никаква друга ел.енергия от външен токоизточник не е необходима, освен за захранване на първи старт на централата. В процеса на работа централата е възможно да акумулира енергия в електро-, пневмо- или хидроакумулатори за следващ пуск или за други нужди.

Предимството на Seebeck-TEG елементите е, че при тях няма движещи и износващи се части, триене, смазване и каквото и да е обслужване. ( Същите елементи се използват за електрозахранване от плутониев източник на космическата сонда Вояджър 1, изстреляна на 05.09.1977 г., които работят безотказно и до днес, вече 40 години, в сурови космически условия). Основните изисквания при тях са за прецизно оразмерен натиск към нагревно-охлаждащите повърхности и поддържане на строго фиксирана постоянна температура на нагряване.
Получената в Парогенератора прегрята пара с дебит от 2 тона на час, с температура 270 гр.С и налягане 13 бара, задвижва Парна Турбина. Предлагаме и по-евтин вариант, с по-прост Парен Двигател, който работи при по-ниски обороти и параметри на парата - дебит 600 кг на час, 10 атм. налягане, 185 гр.С температура и се нуждае по-рядко от по-евтина и ниско квалифицирана поддръжка в сравнение с турбината.

Турбината  или Парният Двигател задвижват Алтернатор (Електрогенератор) (Siemens), който произвежда електроенергия.

Отпадната пара от работата на турбината или парния двигател - (0,6-2 т/ч., 140 гр.С, 2 бара) се използва за отопление или производствени нужди, а след кондензиране се връща обратно - за доподгряване, в парогенератора, като част от нея се използва като "Гориво" - Дестилирана Водаза захранване на електролизерите на Газ-генератора. Изразходваното за гориво количество се допълва с прясна вода.
Разходът на Гориво - Вода е около 540 мл/кВтч. Голяма част от нея може да бъде рециклирана и върната обратно в процеса, но кондензното оборудване, захранване и поддръжка са значително по-скъпи от цената на водата в момента.

Работата на централата е абсолютно безопасна. Никакви количества газ не се събират и съхраняват в съдове. Добитият газ се произвежда само в нужното количество за момента, и се изгаря незабавно.

Предлагаме и собствена разработка за добив на Модифициран (МОH) газ на база модифицирана вибро-акустична електролиза.

За разлика от обикновения SOH, газът МОH може да бъде безопасно :
-  Компресиран като Метана до 200 атм. и повече, 
-  Втечняван при 1 атм./-178гр.С
-  Пълнен в стандартни Метанови бутилки и цистерни, 
-  Складиран и съхраняван неограничено, 
-  Транспортиран до всяка точка, и 
-  Изгарян като 100% самостоятелно гориво чрез обикновени автомобилни Метанови газови уредби, Горелки на Парни котли, Бойлери, Пещи, Сушилни, и пр.
Компресираният или втечнен МОН е идеалното гориво, което скоро ще замени всички фосилни горива на планетата
Може да се използва като единствено гориво за бензинови двигатели на автомобили, камиони, трактори, агрегати-ел.генератори и др. механизация, за газо-турбинни, както и за двигатели на кораби, самолети, ракети, и за горелки на парни котли, пещи, сушилни и др. 
МОН има висока точка на възпламеняване, но е слабо експлозивен. Не може да бъде възпламенен  от искра при нормални условия.
Не се регистрират течове, дифузия и наводородяване (embrittlement). 
Работата с него е напълно безопасна при спазване на инструкциите.
Себестойността на МОН е два пъти по-ниска от пазарната цена на дребно на Метана.

SOH/МОH Централата произвежда 100% екологично чиста електро- и топлоенергия, на цената на консумираната вода + амортизации и поддръжка (под 0.01 лв./кВтч).

ЦЕНАТА на централата, в зависимост от големината й, е между EUR 800/kW (за мощности над 0,5 MW), и EUR 3-4000/kW (за малки мощности 20-50 kW) инсталирана мощност без ДДС, франко базата ни в София. 
Срок на изработка
 на една 100 kW централа е месеца.
Оксиводородните централи могат да бъдат използвани за напълно или частично независимо и евтино електро- и топлоснабдяване на домове, офиси, спортни и културни зали, училища, болници, хотели, всякакви промишлени обекти и инсталации, мини, ферми, оранжерии.
Предлагаме също така консултация и доставка на всякакви Турбини от 1 kW до 500 MW, бутални Парни двигатели от 3  до 100 kW, комплект с алтернатор, внос от Германия, Австрия, САЩ, Англия, Чехия, Русия, Украйна, Китай, Индия и др., както и проектиране и изработка на иновативни, 100% екологични, компактни и високоикономични Оксиводородни Парогенератори , всякакви Нагреватели, Нагревателни Системи и Електрогенератори за производство на топлоенергия - водна пара за централно отопление, охлаждане, промишлени нужди и добив на електроенергия, с мощност от 3 до 100 000 киловата, със или без турбина и автономно ел.захранване, и частично или напълно независими от електроснабдителната мрежа.
БЪЛГАРСКИ
Прилагайки Органичният Цикъл на Ранкин (Organic Rankine Cycle - ORC) при който вместо вода като парообразуващ флуид се използват органични съединения с ниска точка (40 гр.С) на кипене като етанол, амоняк, етер, фреон и др., е възможно да се оползотворява енергията на отпадната пара или друга топлина от промишлени производства и др., която сама по себе си не би могла да задвижи турбина за производство на ел.енергия. Преминавайки през цикъла на Ранкин обаче, такова преобразуване на ниско-ефективната топлина в електричество става възможно.

С помощта на Оксиводородните Централи и добитите от тях евтина топлинна Енергия и Газове - Килород и Водород, и с участието на Въглерод, Въглероден Окис или Двуокис,  може да се осъществи Синтез на Въглеводородни Горива и продукти с голямо пазарно търсене, като Дизел, Метан, Метанол, Етанол, Диметил-Етер, Бензин, Етилен, Пропилен и др., със значително по-ниска производствена цена. Синтезът се извършва на база модификация на отдавна известният и широко практикуван Процес на Фишер-Тропш ( Fischer-Tropsch Cycle)
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
Окси-Водороден Детонационно-Имплозивен Линеарен Електрогенератор.
БЪЛГАРСКИ
Окси-Водороден Детонационно-Имплозивен Линеарен Електрогенератор, комбиниран с Бутален Двигател-Генератор.
БЪЛГАРСКИ
Турбина TECHNOPA - ASTRIA 100 KW
БЪЛГАРСКИ
Малка 20 kW Парна Турбина MIZUN - Индия
БЪЛГАРСКИ
Микро-Турбина MIZUN-NANO- Индия, 1-10 кВт
БЪЛГАРСКИ
Помпа за горещо (термично) масло 350 гр.С
БЪЛГАРСКИ
Майк Браун (САЩ) и неговите V-обр., 2-цил. Бутални Парни Двигатели по 20 к.с.
БЪЛГАРСКИ
Парен двигател на Робърт Грийн (САЩ)
БЪЛГАРСКИ
SOH Инсинераторна Инсталация за Изгаряне на Отпадъци и Добив на Ел. Енергия
БЪЛГАРСКИ
https://bgsprint.alle.bg - Развитие на Бедните Райони в България
БЪЛГАРСКИ
Бутални Парни двигатели по 50 к.с. (35 kW)
БЪЛГАРСКИ
Парен Двигател 20 к.с.
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
Спирално-тръбен титанов нагревател 40 кВт
БЪЛГАРСКИ
100 кВт
БЪЛГАРСКИ
3kW Клъстер от 144 Термоелектрични Генераторни (TEG) Модула на Зеебек, 21W, 40х40х4mm всеки, стегнати между редуващи се профили, през които протича съответно термично масло и охладител. Няколко клъстера образуват компактна TEG БЛОК-СИСТЕМА.
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ

ЗА КОНТАКТИ :

ГРЕЙНИС ООД
София 1606,
бул. Тотлебен 5
моб. 089 9171570
grainis@abv.bg
БЪЛГАРСКИ
 20-киловатов Газ-Генератор OWELD
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
600-ватов Оксиводороден газ-генератор MAO-AN - Китай
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
https://solargas.alle.bg (+Български)
https://hydrogen.alle.bg (+Български)
https://vodorod.alle.bg  (Български)
https://shelf.alle.bg  (Български)
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
12,6W (3,5A/3,6V) термоелектричен генераторен модул на Зеебек (TEG Seebeck), 40х40х4 mm, производство на Криотерм - Русия
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
Мини-Eлектроцентрала 12,5 кВт - Комплект с Парен Котел на Дърва (с възможна конверсия на Водно Гориво - Оксиводород), Парен Двигател 20 к.с. и Електрогенератор 12,5 kW. Пара : 600 кг/ч., 10 атм., 185 гр.С
БЪЛГАРСКИ
for USA, Central America, Africa

Mr. Phillip Brown
Brown Energy Group Inc.

1451 W Cypress Creek Road, St. 300
Fort Lauderdale FL 33309 USA
PH: 954-800-4289
www.brownenergygroup.com
For UK, Middle East :
Zhyga World - London

Mr. Luke Brown
LinkedIn: Luke Brown/Zhyga
for South-East Asia :

Mr. Ahmad Fakar, President Director

PT. Nurin Inti Global, Jl. Mertilang IV, no: 3, Bintaro Jaya IX, Tangerang - Banten 15229, Indonesia
Cellphone no: +6281281730794
Email : afakar@gmail.com
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg